كارگاه “زبان مشترك بين كارگردان و آهنگساز”

كارگاه “زبان مشترك بين كارگردان و آهنگساز”

توسط خانم “صنم پاشا” پنجشنبه ٩ خرداد ٩٨ ساعت ١٧:٠٠ در آموزشگاه “هترا” برگزار ميشود:

قصد كلي از برگزاري اين كارگاه درك بهتر و روشن تر از خواسته هاي كارگردان توسط موزيسين است.

رسيدن به زبان مشترك بين موزيسين و كارگردان و به صوت درآوردن مفاهيمي چون :

١-بيان موسيقايي ريتم،حركت و سرعت
٢-بيان موسيقايي احساساتي چون:شادي،ترس،غم،اضطراب،هيجان،ياس و…
٣-بيان موسيقايي رنگ ها،فصل ها،عمق،تيرگي روشنايي و… ———————————————————————————
براي اينكه بتوانيم خواسته هاي يك كارگردان را در قالب موسيقي،آهنگسازي كنيم ميبايستي بدانيم با چه ابزار،با تركيب چه سازهايي و با چه روشي كارمان را به اتمام برسانيم.

براي ثبت نام با شماره هاي هترا تماس بگيريد:
|٨٨٠٢٣٧٣٥|٨٨.٢٣٧٣٣|٨٨.٢٣٧٢٠|

ارسال نظرات