پانزدهمین وکال کانتست هنرجویان صنم پاشا

پانزدهمین وکال کانتست هنرجویان صنم پاشا

پانزدهمین وکال کانتست هنرجویان صنم پاشا

چهاردهمین دوره وکال کانتست در تاریخ 16 اسفند 1397 در آموزشگاه هترا برگزار خواهد شد. این رویداد مختص هنرجویان صنم پاشا و در سه گروه مختلف بزگرار می گردد

هنرجويان به عنوان كار پايان سال، علاوه بر امتحان سلفژ، تئوري و آكوردشناسي يك اجراي زنده خواهند داشت. آنها با توجه به سطح و كار كلاسي ،تكنيكهايي كه در طول ترم فراگرفته اند را رعايت ميكنند. ضمنا قطعات به صورت پلي بك هست چون توجه فقط روي تواناييهاي خوانندگي است و بر اساس نتايج به دست آمده برنامه ريزي مناسب براي ترم بعدانجام ميشود.

ارسال نظرات